Geen producten (0)

 Algemene Voorwaarden

 ‚óŹEdart Trade B.V h.o warmtepomp-online.com 

Definitief - Algemene Voorwaarden  .

 

Algemene Voorwaarden EDART-Trade B.V.
Besloten vennootschap met gewone structuur EDART-Trade B.V. (hierna: Warmtepomp-online) is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80539572 en gevestigd aan De Shoren 6 in Liempde .
LET  OP géén Bezoek mogelijk op dit adres ! .

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten
die door Koper gekocht zijn van Warmtepomp-online.
7. Producten: De Producten die door Warmtepomp-online worden aangeboden zijn warmtepompen,
ledverlichting en aanverwante artikelen.
8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Warmtepomp-online.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Warmtepomp-online en iedere
Overeenkomst tussen Warmtepomp-online en een Koper en op elk Product dat door Warmtepomp-online
wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Warmtepomp-online aan Koper
aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website
van Warmtepomp-online zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan
opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en
schriftelijk met Warmtepomp-online is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de
warmtepomp-online.com


nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 
Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Warmtepomp-online gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Warmtepomp-online gedane Aanbod is vrijblijvend. Warmtepomp-online is slechts aan het
Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd,
of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Warmtepomp-online het
recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Warmtepomp-online gegronde reden te
weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende
prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van
het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Warmtepomp-online niet
binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen
geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
Warmtepomp-online kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de
echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Warmtepomp-online zijn indicatief en geven de
Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Warmtepomp-online niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen.
Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. Warmtepomp-online is niet verantwoordelijk voor de subsidie verstrekking van subsidie's en het beleid van RVO omtrend het verstrekken van de mogelijke subsidie's en de vermelding op de RVO appartenlijst . RVO is bevoegd zonder aankondeging de lijst aan te passen  wat mogelijk gevolgen heeft voor de verstrekking van de mogelijke subsidie bedragen en de hoogte er van .
Het NIET krijgen van de RVO subsidie kan daarom géén reden zijn voor ontbinding na de wettelijke 14 dagen bedenktijd van consumenten of bedrijven .
 
Artikel 4 : Het tot stand komen van de overeenkomst.
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Warmtepomp-online heeft
aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q.
Overeenkomst van Warmtepomp-online heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of
origineel) aan Warmtepomp-online te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft
op het Aanbod per e-mail.

3. Een Aanbod kan door Warmtepomp-online gedaan worden via de website.
4. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Warmtepomp-online,
zal Warmtepomp-online de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Warmtepomp-online
daaraan niet gebonden.
6. Warmtepomp-online is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft
het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van
toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts
uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product
vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 
Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Warmtepomp-online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Warmtepomp-online
het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Warmtepomp-online aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Warmtepomp-online worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Warmtepomp-online zijn verstrekt,
heeft Warmtepomp-online het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Warmtepomp-online niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt
gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Warmtepomp-online, is Koper gehouden om
dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Warmtepomp-online kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid
verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Warmtepomp-online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat
Warmtepomp-online is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Warmtepomp-online bekend was.
7. Koper vrijwaart Warmtepomp-online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
8. Warmtepomp-online geeft uitdrukkelijk geen advies over de door Warmtepomp-online verkochte
Producten. Iedere uiting van Warmtepomp-online dient dus niet te worden opgevat als advies.
 
Artikel 6 - Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Warmtepomp-online of er door
andere omstandigheden buiten de macht van Warmtepomp-online enige vertraging ontstaat, heeft
Warmtepomp-online recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Warmtepomp-online schriftelijk in gebreke
te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de
ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst
ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden
aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Warmtepomp-online gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening
en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Warmtepomp-online of een externe vervoerder is
Warmtepomp-online, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Indien Warmtepomp-online gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan
Warmtepomp-online ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Warmtepomp-online een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
7. Warmtepomp-online is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Warmtepomp-online is gerechtigd
het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Warmtepomp-online behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien
gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Verpakking en transport
1. Warmtepomp-online verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op
zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw),
inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat
de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 
Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen
na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort
Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en
de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren omtrend de eventuele subsidie verstrekking en op welke wijze het Product gebruikt dient te
worden, het Product geschikt is voor zijn toepassing , het Product voldoende capaciteit betreften bij
persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Warmtepomp-online erkent
geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper of de door Koper
ingeschakelde installateur of monteur.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Warmtepomp-online te
worden gemeld op info@warmtepomp-online.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na
levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk
binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige
omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de
gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmtepomp-online op de wijze zoals door Warmtepomponline
aangegeven.
5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle
toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan
Warmtepomp-online, conform de retour instructies van Warmtepomp-online. De directe kosten voor
retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Warmtepomp-online is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de
geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14
dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder
opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar
betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan
Warmtepomp-online te wijten is, zal Warmtepomp-online na een verzoek daartoe van Koper, het
ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van
de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende)
omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Warmtepomp-online.
10.  Warmtepomp-online is niet verantwoordelijk voor de subsidie verstrekking van subsidie's en het beleid van RVO omtrend het verstrekken van de mogelijke subsidie's en de vermelding op de RVO appartenlijst . RVO is bevoegd zonder aankondeging de lijst aan te passen  wat mogelijk gevolgen heeft voor de verstrekking van de mogelijke subsidie bedragen en de hoogte er van , Warmtepomp[online kan daarvoor geen enkele aansprakelijkheid nemen .
Het NIET krijgen van de RVO subsidie kan daarom géén reden zijn voor ontbinding van de koop na de wettelijke 14 dagen bedenktijd van consumenten of bedrijven.
 
 
Artikel 9 - Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet
verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
warmtepomp-online.com
Definitief - Algemene Voorwaarden - 8 maart 2021
Pagina 9 van 14 - EDART-Trade B.V.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de
Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,
assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt
zijn en waarop Warmtepomp-online geen invloed heeft, kan Warmtepomp-online deze Producten met
variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen
schommelen.
 
Artikel 10 - Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
Koper heeft de mogelijkheid tot achteraf betalen indien dit uitdrukkelijk met Warmtepomp-online
overeengekomen is.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van Warmtepomp-online. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van
Warmtepomp-online een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Warmtepomp-online
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een
termijn van 3 maanden.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen
van Warmtepomp-online op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Warmtepomp-online heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Warmtepomp-online kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst. Warmtepomp-online kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.
Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14
dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een
opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn
verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Warmtepomp-online zonder nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit
het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Warmtepomp-online meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zijn voor rekening van Koper.
 
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Warmtepomp-online geleverde zaken, blijven eigendom van Warmtepomp-online totdat de
Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Warmtepomp-online gesloten Overeenkomsten is
nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Warmtepomp-online zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Warmtepomp-online haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan
Warmtepomp-online of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Warmtepomp-online zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Warmtepomp-online heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden
indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting
tot overdracht of afgifte van Warmtepomp-online. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft
voldaan zal Warmtepomp-online zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten
komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Warmtepomp-online worden
vergoed door Koper.
 
Artikel 12 - Garantie
1. Warmtepomp-online staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde
van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor
het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Warmtepomp-online.
2. Op de Producten rust, naast de wettelijke garantie van zes maanden, de toepasselijke garantie van de
fabrikant.
3. Indien koper een vervangend onderdeel nodig heeft, is Warmtepomp-online gerechtigd het onderdeel
eerst te factureren en het retour gezonden onderdeel te onderzoeken om het probleem en oorzaak vast te
stellen. Wanneer het probleem inderdaad het gevolg van een fabrikagefout welke in de garantie termijn
heeft plaatsgevonden zal Warmtepomp-online het aankoopbedrag van het gefactureerde ondereel
crediteren en retour betalen.

4. Is het probleem aan het gekochte het gevolg van foute installatie, een andere oorzaak, onjuist gebruik
of het niet tijdig opgelost hebben van een storing, zal het onderdeel voor rekening zijn van Koper.
5. Er worden nooit arbeidskosten of door de Koper zelf aangeschafte onderdelen vergoed.
6. Als blijkt dat door gemaakte fouten tijdens de installatie of (verkeerde) ingebruikname schade aan het
Product is ontstaan of ontstaat op een later tijdstip zal deze schade niet vallen onder de garantie.
Artikel 13 - Gebruiksvoorschriften Producten
1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Warmtepomp-online of de fabrikant op
te volgen.
2. Koper zal de installatie laten uitvoeren door een vakbekwaam installateur. Indien Koper zelf besluit het
Product te installeren zal hij zelf als installateur aangemerkt worden.
Tevens is het om in aanmerking te komen voor garantie belangrijk dat u 1x per jaar uw warmtepomp laat controleren door een installatiebedrijf . Indien van toepassing kan u met de factuur aantonen dat dit ook werkelijk gedaan is .

3. Alvorens tot installatie en ingebruikname over te gaan zal Koper of installateur de manuals eerst goed
doorlezen en pas bij een vakkundige installatie in gebruik nemen.
4. Warmtepomp-online is in geen geval aansprakelijk voor gevolgen, kosten en eventuele schade aan het
Product als gevolg van de installatie door Koper of zijn installateur.
 
 
Artikel 14 - Opschorting en ontbinding
1. Warmtepomp-online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Warmtepomp-online bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor
zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet
tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Warmtepomp-online
gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Warmtepomp-online bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Warmtepomp-online op Koper
onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Warmtepomp-online de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Warmtepomp-online behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6. Warmtepomp-online is niet verantwoordelijk voor de subsidie verstrekking van subsidie's en het beleid van RVO omtrend het verstrekken van de mogelijke subsidie's en de vermelding op de RVO appartenlijst . RVO is bevoegd zonder aankondeging de lijst aan te passen  wat mogelijk gevolgen heeft voor de verstrekking van de mogelijke subsidie bedragen en de hoogte er van , warmtepomp-online kan hiervoor geen aansprakelijkheid nemen .
Het NIET krijgen van de RVO subsidie kan daarom géén reden zijn voor ontbinding na de wettelijke 14 dagen bedenktijd van consumenten of bedrijven.
 
 
Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Warmtepomp-online leidt tot aansprakelijkheid van
Warmtepomp-online jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de
Overeenkomst door Warmtepomp-online in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan

wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Warmtepomp-online is in ieder geval beperkt tot
het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per
jaar.
2. Warmtepomp-online is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of
geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is
uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel
7:24 lid 2 BW.
3. Warmtepomp-online is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door
het gebruik van het Product. Warmtepomp-online levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die
door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en
gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen,
gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Warmtepomp-online is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of
nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte
websites.
5. Warmtepomp-online is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit
van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar
zijn van de website.
6. Warmtepomp-online staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door/namens Warmtepomp-online verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Warmtepomp-online vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Warmtepomp-online binnen een jaar nadat
Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel 16 - Overmacht
1. Warmtepomp-online is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het
nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Warmtepomp-online, (ii) het niet
naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Warmtepomp-online
zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of
materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)
werkstakingen in het bedrijf van Warmtepomp-online en (xi) overige situaties die naar het oordeel van

Warmtepomp-online buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of
blijvend verhinderen.
3. Warmtepomp-online heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Warmtepomp-online haar verbintenis had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voor zover Warmtepomp-online ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Warmtepomp-online gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
 
Artikel 17 - Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over
op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Warmtepomp-online
verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de
Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het
afleveradres van Koper.
 
Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Warmtepomp-online berusten uitsluitend bij
Warmtepomp-online en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
van Warmtepomp-online rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te
stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmtepomponline.
Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Warmtepomp-online geleverde zaken, dient
Warmtepomp-online expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Warmtepomponline
rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 
Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Warmtepomp-online gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de
website(s). Indien daarom gevraagd zal Warmtepomp-online de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Warmtepomp-online op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat

gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.
 
Artikel 20 - Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Warmtepomp-online en/of klachten heeft over de
(uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
kunnen gemeld worden via info@warmtepomp-online.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Warmtepomp-online de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Warmtepomp-online zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van
de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 
Artikel 21 - Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Warmtepomp-online en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds doorslaggevend. Warmtepomp-online heeft het recht deze algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Warmtepomp-online en
Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij
bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
Luyksgestel, 8 maart 2021